SSP

Et lokalt samarbejde mellem Skole-Socialforvaltning og Politi

SSP- samarbejdet i Thisted kommune

SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, der har til formål at forebygge, at kriminalitet og misbrug opstår blandt børn og unge.
Gennem forskellige netværk og initiativer på det generelle og individuelle plan, danner SSP-samarbejdet rammen for det kriminalitetsforebyggende arbejde målrettet børn og unge fra skolealder og op til 25 år.

Skole, Socialforvaltningen og Politi er de tre centrale aktører i samarbejdet, men samarbejdsfladerne kan dog også omfatte andre aktører såsom Jobcentret, Ungdommens Uddannelsesvejledning, det lokale erhvervsliv, idrætsorganisationer, Kriminalforsorgen m.fl. SSP-samarbejdet bidrager på den måde til at kunne handle tværsektorielt, sammenhængende og helhedsorienteret i den forebyggende indsats overfor børn og unge.

Med SSP-samarbejdets store lokalkendskab kan faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår opfanges tidligt nok til, at der kan gøre en indsats, før problemerne bliver for store.

Henvendelser til SSP-samarbejdet vedrørende et barn eller en ung foregår typisk gennem dennes klasselærer, pædagog eller gademedarbejder. Dog kan både professionelle, unge og forældre også henvende sig direkte med bekymring for et barn eller ung, eller anmode om rådgivning.

Du er altid velkommen til at kontakte SSP, hvis du har brug for råd og vejledning om bekymringer.

Udveksling af personoplysninger i SSP-samarbejdet

SSP-samarbejdet er som udgangspunkt underlagt Forvaltningsloven omkring tavshedspligt. Baggrunden for, at de tre instanser alligevel kan arbejde sammen og drøfte tendenser, der er på det generelle plan og drøfte forebyggelse på det individuelle plan, findes i retsplejelovens §115, der gør det lovligt for SSP-samarbejdet, at dele oplysninger, der ellers er tavshedsbelagte. Dette sker især, når fagpersoner i det tværfaglige samarbejde identificerer bekymrende adfærd eller begyndende kriminalitet blandt børn og unge.

Udveksling af personoplysninger, kan ske i det daglige arbejde eller til § 115-møder.

Retsplejeloven
Retsplejelovens § 115 gør det lovligt for SSP-samarbejdet, at dele oplysninger, der ellers er tavshedsbelagte.

§ 115. Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoner rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til:
1) Det kriminalitetsforebyggende samarbejde (SSP-samarbejdet),
2) Politiets samarbejde med de sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer (PSP-samarbejdet) eller
3) Samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (ksp-samarbejdet) som led i indsatsen over for
a) Dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen
b) Dømte under 18 år, der løslades fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til § 87, stk.2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og
c) Personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning efter kapitel 70, hvis de skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det.
Stk. 2
I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1. Oplysningerne må i forbindelse med de nævnte former for samarbejde ikke videreformidles med henblik på efterforskning af straffesager.

Stk. 3
Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social-, og undervisnings- og beskæftigelsesområdet eller social- og behandlingspsykiatrien, i de for-mer for samarbejde, som er nævnt i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne.

Stk. 4
De myndigheder og institutioner, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1-3.

§ 115 a. Politiet kan videregive fortrolige oplysninger vedrørende personer, der er fyldt 18 år, til forældre eller andre, herunder familiemedlemmer, der har lignende tætte relationer til den pågældende person, hvis videregivelsen må anses for nødvendig som led i en kriminalitetsforebyggende indsats over for personen.

 

Beredskabsplan

Her kan du læse vores beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede krænkelser, ekstremisme og radikalisering.

Link til handleplanen

Ramme for SSP-samarbejdet

Senest opdateret 05-04-2024

SSP Thisted Kommune

KONTAKT

Elise Rasmussen
Konsulent
Undervisning og Dagtilbud
Mobil:24905403

KONAKT

Jack Soleng
SSP- og Forebyggelseskonsulent
Undervisning og Dagtilbud
Mobil:23343427

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted