Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge med særlige behov, der ikke kan benytte de ordinære ungdomsuddannelser.

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er et tilbud til unge, der ikke kan benytte de eksisterende ungdomsuddannelser. For at være i målgruppen, skal den unge have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende og være under 25 år ved uddannelsens start.

Den unge kan få tilbud om STU efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

Formålet med det samlede uddannelsestilbud er, at den unge får:

 • en individuelt tilrettelagt uddannelse, hvor den unge får mulighed for at uddanne sig efter ønsker og evner
 • en uddannelse, der gennemføres så tæt på den unges nærmiljø som muligt
 • en uddannelse, som understøtter den unges ressourcer og som bedst muligt fremmer den unges faglige, sociale og personlige kompetencer
 • en uddannelse som består af både skole- og praktikophold
 • en uddannelse, hvor den unge indgår i et fællesskab med ligestillede unge

Overgang fra STU
For at styrke den unges overgang fra STU til videre uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter eller sociale aktiviteter, påbegyndes senest 12 måneder før uddannelsens afslutning et ressourcepapir, der danner grundlag for en eventuel revision af den unges forløbsplan, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Ressourcepapiret skal understøtte planlægning og koordinering af, hvad den unge skal overgå til efter STU.
Ressourcepapiret understøttes af et udslusningsmøde, der afholdes senest 3 måneder før afslutningen af uddannelsen.

Desuden udstedes der ved uddannelsens afslutning et uddannelsesbevis, som skal indeholde en kortfattet beskrivelse af uddannelsens indhold og de kompetencer, som den unge har opnået, og en vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen og for de enkelte uddannelsesdele.

Indhold og kvalitet
Thisted Kommune har indgået kvalitetsaftaler med STU-udbyderne omkring indholdet og kvaliteten af undervisningen på STU-tilbuddene.

Kvalitetsaftalen skal indeholde følgende:

 • en beskrivelse af opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen og uddannelsesstedet
 • en beskrivelse af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang
 • en beskrivelse af de økonomiske vilkår for uddannelsesstedets varetagelse af opgaven, herunder budget og regnskab
 • en angivelse af eventuelle kvalitetsparametre for institutionens udførelse af opgaven og
 • et krav om, at institutionen giver kommunalbestyrelsen de oplysninger, som kommunalbestyrelsen skønner nødvendige, om varetagelsen af opgaven

Ungdomsuddannelsen er gratis for den unge, og bliver finansieret af den unges kommune.

Ansvaret for, at den unge har kendskab til ungdomsuddannelsen er placeret ved kommunen. I Thisted Kommune er det Den Koordinerende Ungeindsats (KUI Vejledning), der orienterer den unge. Det kan foregå i forbindelse med, at den unge afslutter undervisning i folkeskolen, en friskole eller en efterskole.

Det er KUI Vejledning, der afklarer om den unge er i stand til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Hvis den unge ønsker at blive målgruppevurderet til STU, udarbejder KUI Vejledning en indstilling til STU. Indstilling afgives til UGT Forum, der i Thisted Kommune har fået overdraget kompetencen til at godkende til STU af Kommunalbestyrelsen. UGT Forum godkender eller afviser efterfølgende indstillingen.

Hvis den unge bliver godkendt til STU af UGT Forum, sendes der et brev til den unge om godkendelse samt uddannelsessted. Sammen med indstillingen udarbejder KUI Vejledning et udkast til uddannelsesplanen for den unge. Samtidig skal den unge og forældrene have en kopi af indstilling og uddannelsesplan. I en del tilfælde udarbejdes uddannelsesplanen først i løbet af den første periode af STU-forløbet, da den unge dermed har fået et indblik i uddannelsens muligheder.

I forbindelse med visitationen skal UGT Forum give den unge mulighed for at vælge mellem flere forskellige uddannelsessteder og indgå i dialog med den unge om, hvilken mulighed der er den bedste for den uge. Dog er der visse undtagelser omkring denne mulighed, som du kan læse om i ”Lov om STU” nederst på siden.

Fra 1. januar 2025 har den unge mulighed for at foreslå et uddannelsessted som alternativ til de uddannelsessteder, som UGT Forum har givet tilbud om. UGT Forum er forpligtet til at tilbyde den unge dette alternative uddannelsessted, hvis bestemte betingelser er opfyldt.


Medlemmer af UGT Forum i Thisted Kommune

 • Per Overgaard, Chef for Undervisning og Dagtilbud
 • Trine Ritter, Børne- og Familierådgivningschef
 • Anette Rødbro, Sektionsleder Handicap og Socialpsykiatri
 • Tina Westergaard, Leder af PPR
 • Hanna Bjerregaard, Sektionsleder Erhverv og Beskæftigelse
 • Lotte Andersen, Afdelingsleder KUI Vejledning

I en lang række kommunale og private institutioner og skoler tilbydes der STU-forløb. Uddannelsen kan sammensættes af elementer fra flere forskellige institutioner og skoler. I samråd med KUI vejlederen gennemgår den unge og forældrene hvilke muligheder der kan være relevante for den unge.

Thisted Kommune har to STU-tilbud under Kommunikationscenter Thisted.

 • STU afdeling 1
 • STU afdeling 2

Afdelingen er beliggende på adressen Langebeksvej 8 i Skjoldborg ca. 8 km. syd for Thisted. Den daglige ledelse af tilbuddet varetages af afdelingslederen for STU.

De unge på STU1 er generelt selvhjulpne mht. personlig hygiejne, befordring og almindelige dagligdags funktioner. Svært handicappede unge, der kræver hjælp til personlig hygiejne og ellers er plejekrævende, kan ledsages af personlig hjælper.

Målgrupper

 • unge med generelle indlæringsvanskeligheder
 • unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF)
 • unge med opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD
 • unge med socio-emotionelle vanskeligheder

Uddannelsens/undervisningens indhold

Der undervises på STU1 ud fra en fælles anerkendende- og neuropædagogisk platform.

Overordnet omfatter undervisningen...

 • en almen dannende del
 • en specifik målrettet del
 • en praktikdel

Den almendannende del peger mod udviklingen af de personlige og sociale kompetencer. Her indgår obligatoriske emner som samfundsforhold, almen viden, kommunikation, bo-træning, offentlige tilbud, hjælpemidler, økonomi m.m.

Den specifikke målrettede del tager udgangspunkt i at udvikle interesser, evner, specielle fag, færdigheder og fritidsinteresser. Desuden indgår forberedelse og træning til beskæftigelsesmæssige aktiviteter. Virksomhedsbesøg og kendskab til arbejdsmarkedsforhold samt forberedelse til praktik indgår også.

Den praktiske del på STU1 og i ekstern praktik er rettet mod udviklingen og afprøvningen af praktiske evner og færdigheder.
Praktikdelen på STU1 foregår hovedsageligt i lokalområdet hos private mindre og større virksomheder, kommunale institutioner, i kantiner og på beskyttede værksteder. STU1 har erfaring for en lang sammenhængende praktikdel.

STU1 har mange samarbejdsrelationer:

 • der samarbejdes ked KUI-vejleder
 • jobcentret
 • sagsbehandlere
 • private virksomheder
 • kommunale institutioner
 • sociale myndigheder
 • forældre osv.

Der er fokus på , at alt foregår i en stille og behagelig atmosfære, der skaber ro og tryghed for de unge.

Læs mere om STU 1 her

Afdeling 2 er placeret i selvstændige fysiske lokaler ifm. Rolighedsskolen.

Målgruppen er unge mennesker med varige fysiske og kognitive funktionsnedsættelser af varierende grad.

De fysiske rammer i STU2, både indendørs og udendørs, er specialindrettet for elever med fysiske og kognitive handicaps. Der er hjælpemidler af enhver art, så der er rige aktivitetsmuligheder for de unge mennesker.

I STU2 arbejder vi overordnet ud fra Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis (KRAP) med bl.a. en grundlæggende viden om Neuropædagogik og sanseprofiler mv.

I STU2 arbejdes der med følgende indsatsmål:

 • motorik og fysiske aktiviteter
 • selvstændighed og selvhjulpenhed
 • kognitiv pædagogik
 • relationer og social udvikling
 • kommunikation (herunder fagfaglig undervisning)
 • musik og kreativitet
 • praktik

Herudover nogle mere generelle ting som:

 • ungdomskultur
 • livsduelighed
 • sansestimulation
 • motivation
 • den gode overgang fra barn til voksen

For uddybende beskrivelser om hverdagen i STU2 samt hvorledes der arbejdes med indsatsmålene,

Læs mere om STU 2 her

Lov om STU

Lovgrundlaget

»§ 3 a. Kommunalbestyrelsen skal på kommunens hjemmeside orientere om følgende:

1) Processen for den unges overgang fra den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse til videre uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter eller sociale aktiviteter, jf. § 9.

2) Hvorvidt kommunalbestyrelsen har nedsat et visitationsudvalg, og om sammensætningen af et eventuelt visitationsudvalg.

3) Hvordan kommunalbestyrelsen sikrer sig, at et uddannelsessted lever op til lovgivningens og kvalitetsaftalens krav til varetagelse af opgaven.

4) Processen for den unges visitation til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, herunder målgruppevurdering og den unges mulighed for at vælge mellem flere uddannelsessteder.

5) Den unges mulighed for at fremsætte ønske om et alternativt uddannelsessted.

Senest opdateret 11-12-2023

Kontakt KUI

KUI Vejledning
Spørgsmål til STU
Spørgsmål til STU

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted