Hjemmeundervisning

Ønsker du at hjemmeundervise dit barn, kan du finde oplysninger her.

I Danmark har vi undervisningspligt – ikke skolepligt. Dette betyder, at forældre kan vælge at undervise deres barn hjemme, kaldet hjemmeundervisning.

Forudsætningen for hjemmeundervisning er, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ved hjemmeundervisning har forældrene ansvaret for barnets undervisning.

Hvis du selv vil sørge for undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles til Thisted Kommune inden undervisningen begynder via dette skema:

Anmeldelse af hjemmeundervisning

Meddelelsen gælder til udgangen af skoleåret, og skal fornyes inden skoleårets begyndelse i august.

Herefter er det kommunens pligt at føre tilsyn med den undervisning, barnet modtager. I Thisted Kommune føres tilsynet af skolelederen på den distriktsskole, hvor barnet skulle have været undervist, hvis barnet var indskrevet i folkeskolen. Tilsynet gennemføres fire gange om året. Efter hvert tilsyn udarbejdes tilsynsrapport.

Du kan læse retningslinjerne her

Med sin underskrift erklærer forældre/værge sig indforstået med ansvaret for at den hjemmeunderviste elev får en undervisning der står mål med folkeskolen, og at man selv afholder alle udgifter hertil (herunder skolebøger og andre undervisningsmaterialer).

I Danmark er der undervisningspligt og i Folkeskoleloven fremgår det af §32, at ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtigt efter reglerne i §§33-35, medmindre det omfattes af bestemmelser om undervisningspligt i anden lovgivning.

§33 - Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Jf. Bekendtgørelsen 705 af af 3. juli 2009, kap. 8 i Lov om friskoler og private grundskoler mv. er angivet følgende regler for undervisning i hjemmet.

§34 Hvis forældre selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen skal foregå, og hvem der skal undervise børnene.

§35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet mv.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. §33, stk. 2, i lov om folkeskolen.

Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet.

Senest opdateret 01-02-2024

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted