Lavbundsjorde

I Thy har vi viljen til at gå forrest og vise vejen til en grønnere fremtid. Derfor arbejder vi aktivt på at udtage lavbundsjord.

Thisted Kommune har med Grøn Fremtid Thy vedtaget en ambitiøs strategi med en målsætning om at gøre kommunen klimaneutral i 2035. En af de indsatser, der skal gøre den grønne omstilling af vores egn og landbruget til en realitet, er udtagning af lavbundsjorde. Derfor vil Thisted Kommune tage 1056 hektar lavbundsjord ud af drift inden 2030

Hvad er

Lavbundsjord

Lavbundsjord er gamle vådområder som fx enge og moser. Områderne indeholder masser af plantemateriale, som gennem århundrede har optaget kulstof. Når lavbundsjorde får lov at være i fred og mættet med vand, så bliver kulstoffet i jorden.

Problemet er at vi gennem årtier har drænet lavbundsjordene og inddraget dem til landbrugsjord. Når det sker, bliver det lagrede kulstof frigivet til atmosfæren. Den proces vil vi gerne stoppe ved at lukke for drænene, dække grøfter til og genslynge vandløb, så områderne igen blive mættet med vand.

Der findes ca. 3000 hektar lavbundsjord i Thisted Kommune. Selvom dette udgør mindre end 3 procent af det totale areal i kommunen, så peger beregninger på at udledningen fra disse lavbundsjorde faktisk udgør mere end 12 procent af den samlede CO2-udledning i kommunen. For at nå vores mål om at være klimaneutrale i 2035, vil vi, som en del af vores politisk vedtaget handleplan tage 1056 hektar lavbundsjord ud af drift allerede inden 2030. Med projekter i støbeskeen for 1500 hektar, er det realistisk at indfri det mål.

En løsning med store sidegevinster

Lavbundsjordene er interessante i et klimaperspektiv. Men faktisk giver udtagning af lavbundsjorde os også nogle andre vigtige gevinster.

  • Når vi stopper landbrugsdriften på lavbundsjordene, reducerer vi også kvælstofudvaskningen til vores fjorde, å-løb og søer. Det giver et bedre vandmiljø med mindre iltsvind.
  • Den vilde natur der opstår, hvor der før var landsbrugsjord, giver os en større variation og biodiversitet.
  • Den nye natur kan have stor rekreativ værdi for lokalområdet. Det er Tingstrup Sø et godt eksempel på.

Hvor arbejder vi på lavbundsprojekter

I Thy arbejder landmænd, Fjordland og kommunen naturligt sammen om indsatsen. Den gode dialog gør at vi har mange projekter i gang og endnu flere på vej.

Sammen har vi gennemført de første to projekter i Skiveren Nord (36 hektar) og Tingstrup Sø (11 hektar). Vi detailprojekterer yderligere 71 hektar omkring Skinnerup og Nørhå. 205 hektar omkring Heltborg, Nørkær Å, Årbæk og Nørhå er sat i proces og afventer jordfordeling og Landbrugsstyrelsen, mens vi har sat gang i forundersøgelser der dækker 915 hektar i Åkær Enge, Egebaksande, Storkær Sø, Vestervig Å og Sundby Å .

Tilsammen tæller det 1239 hektar, hvilket er over vores målsætning for 2030.

Lægger man Naturstyrelsens projekter i Skadekær (70 hektar) og Hundborg Mose (192 hektar) oven i, så er der planer om at udtage 1500 hektarer.

Hvor meget CO2 sparer vi

Der er ikke et fast tal for, hvor meget CO2 man sparer atmosfæren for per hektar lavbundsjord, vi tager ud af drift. Det afhænger at af tørvedelen og kulstofindholdet i den konkrete jord. Beregninger anslår, at vi kan spare op til 35 tons CO2e pr hektar om året. Udtager vi 1500 hektarer lavbundsjord, kan vi potentielt set spare op til 52.500 tons CO2e om året.

Billede fra Skiveren Nord, hvor lavbundsjordene er taget ud af drift

Team Energi og Ressourcer

Kontakt