Skilte og afmærkning

Kommerciel servicevejvisning

Kommerciel servicevejvisning opsættes af kommunen og betales af ansøger. Af hensyn til trafiksikkerheden er det alene vejmyndigheden, der må opsætte vejvisningstavler.

Kommerciel servicevejvisning er vejvisning til f.eks. attraktioner, seværdigheder, overnatningsmål, og offentlige og private virksomheder. Der kan anvendes firmanavn og godkendt symbol, men ikke logo på skiltene. 

Eksempel på skiltning

Kilde: Håndbog - Servicevejvisning på almindelige veje, Vejdirektoratet, April 2018

Ved mere end fire pilvejvisere, skal den kommercielle servicevejvisning samles på én fælles tavle, hvor der kun vises symboler.

Eksempel på skiltning

Kilde: Håndbog - Servicevejvisning på almindelige veje, Vejdirektoratet, April 2018

Hvor vejvises fra?

For kommerciel servicevejvisning kan der, indenfor tættere bebygget område, vejvises fra den nærmeste større vej, medmindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål. 

Uden for tættere bebygget område kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej medmindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål.

Etablering af kommerciel servicevejvisning

Hvis ansøgningen godkendes, opkræves et engangsbeløb til etablering, og nedtagning af servicevejvisning, herunder materialeomkostninger, indkøb af tavler og stander/galge. Når dette er betalt, opsætter Thisted Kommune servicetavlen. Efterfølgende opkræves et årligt beløb til drift og vedligeholdelse. Såfremt den kommercielle servicevejvisning beskadiges uden kendt skadevolder, opkræves betaling for reparation eller udskiftning.

Virksomheden vil inden reparation eller udskiftning blive kontaktet, så virksomheden kan tage stilling til, om der fortsat er behov for servicevejvisning.

Bemærk at der opkræves betaling for administration af ansøgning uanset om ansøgning kan imødekommes eller ej. 

Søg om kommerciel servicevejvisning

Andre skilte og tavler

Det kræver tilladelse, inden du opsætter skilte på vejareal. 

Tilladelse til skiltning om nabohjælp kan gives på følgende betingelser:

  • Placering af skiltene aftales med Thisted Kommune.
  • Grundejerforeningen afholder alle omkostninger ved anskaffelse, opsætning og vedligeholdelse af skiltene.
  • Skiltene skal monteres på egne stander eller vejnavneskilte.
  • Montering på gadelamper og færdselstavler er ikke tilladt.
  • Vær opmærksom på kabler i jorden.
  • Thisted kommune har ret til, at fjerne skilte som vurderes til, at udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko, som er i stykker eller opsat andre steder end aftalt.
  • Tilladelsen kan opsiges med 3 mdr. varsel

Der kræves ikke tilladelse til opsætning af nabohjælpskilte, såfremt de opsættes på privat vej og på private fællesveje i landzone.

Send din ansøgning til vejmyndighed@thisted.dk

 

Drift- og anlæg

Kontaktinfo
Kirkevej 9
7760 Hurup