Private fællesveje

Bor du på en privat fællesvej, skal du og dine naboer sørge for at vedligeholde vejen. Få svar på de mest stillede spørgsmål om private fællesveje her

Private fællesveje er veje, der ikke er kommune- eller statsveje, og som bruges af andre end den, der ejer den jord, vejen ligger på. Fx kan det være små boligveje.
Thisted Kommune er vejmyndighed på private fællesveje. Det betyder, at vi skal sørge for, at loven bliver overholdt.

Se om du bor på en privat fællesvej vej

Sådan skal vejen vedligeholdes

Vejen skal vedligeholdes, så den er god og sikker nok til den type trafik, der er på den. Fx behøver en lille grusvej på landet, hvor der hovedsageligt kører traktorer, ikke være i en lige så god stand som en asfalteret vej i byen, hvor der kører mange personbiler og cyklister.

I byer, landsbyer og sommerhusområder

  • Dem der ejer grunde ud til vejen, skal vedligeholde private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder

Vurderer vi, at vejen ikke er vedligeholdt ordentligt, kan vi give et påbud til grundejerne om, at vejen skal sættes i stand. I påbuddet vil der være en frist for, hvornår arbejdet skal være udført. Bliver vejen ikke sat i stand inden fristen, kan vi i sidste ende udføre arbejdet på jeres regning.

Uenighed om udgifter i byer, landsbyer og sommerhusområder
Er vejen i dårlig stand, og kan I som grundejere ikke blive enige om, hvordan udgifter til at vedligeholdelsen skal fordeles, kan vi lave en fordeling.
Vi vil lave en fordeling baseret på reglerne i loven. Reglerne giver ikke altid en fordeling, der virker retfærdig. Det er derfor altid bedst, hvis I selv forsøger at blive enige om en fordeling af udgifterne. 

På landet

  • Dem der bruger vejen, skal vedligeholde private fællesveje på landet

Uenighed om udgifter på landet
Kan I ikke blive enige om, hvordan vejen skal vedligeholdes, og hvordan udgifterne skal fordeles, kan I bede om, at vi laver et vejsyn.
Ved et vejsyn vil vi fordele udgifterne efter, hvor meget hver person bruger vejen, hvor meget de slider på vejen, og hvilken stand, de ønsker, vejen skal have.

Spørgsmål og svar om private fællesveje

På private fællesveje betaler grundejerne langs vejen eller brugerne af vejen normalt for gadelys.
Kun i enkelte særlige tilfælde betaler kommunen.
Er du i tvivl om, hvem der skal betale for gadelys på din vej, så kontakt os på:
vejmyndighed@thisted.dk

Nej, vi rydder ikke sne på private fællesveje.
På landet og i flere villakvarterer ejer grundejerne selv vejene. Hvis du bor på en privat fællesvej og gerne vil have vejen ryddet for sne, er det dig og de andre grundejere langs vejen, der skal gøre det.

I vintertiden har du pligt til at rydde for sne og salte eller gruse ud for din ejendom. Du skal også fjerne istapper.

I skal som grundejere langs vejen, eller brugere af vejen, selv lave hastighedsdæmpning.
Læs hvordan I kan lave hastighedsdæmpning på jeres private fællesvej

En privat fællesvej må ikke omlægges eller nedlægges uden kommunens tilladelse.
Hvis I ønsker at omlægge eller nedlægge vejen, skal I derfor søge om tilladelse.
Send en ansøgning til vejmyndighed@thisted.dk

Fordi det er grundejere langs vejen eller brugerne af vejen, alt efter hvor vejen ligger, der står for at vedligeholde, er det en god ide at lave et vejlav eller en grundejerforening.
På den måde kan I vedligeholde i fællesskab, og I kan løbende spare sammen til de større arbejder, så I ikke pludselig skal betale et stort beløb på én gang.

I byer, landsbyer og sommerhusområder
Du må ikke placere sten på private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder uden tilladelse fra kommunen.

Søg om tilladelse til at placere sten
Vi giver normalt ikke tilladelse til at lægge sten på vejen, da de kan være til fare for trafikken.
Du kan dog søge om tilladelse på e-mail: vejmyndighed@thisted.dk

På landet
På private fællesveje på landet bestemmer du og de andre grundejere selv, om I vil lægge sten på vejen. Vi anbefaler dog, at I ikke gør det, da det kan være til fare for trafikken.
Vi kan også bede om, at stenene bliver fjernet, hvis de udgør en betydelig fare for trafikken.

Brug eftergivende materiale
Vi anbefaler, at du i stedet for sten bruger eftergivende materialer som fx gummisteler, tynde træhegn eller hvide kantpæle.

I byer, landsbyer og sommerhusområder
Du skal først søge kommunen om tilladelse til at sætte skilte op på din vej.
Du søger tilladelse via e-mail: vejmyndighed@thisted.dk

Skriv i din ansøgning

  • Hvilke type skilte du vil have
  • Hvad du gerne vil opnå med skiltene
  • Hvor mange af grundejerne langs vejen, der er enige i, at I skal have skiltene

På landet
På private fællesveje på landet skal du søge politiet om tilladelse til at sætte skilte op.

Som udgangspunkt har det ingen betydning, hvem der ejer det areal, vejen ligger på. Dog skal du i nogle tilfælde give tilladelse til, at andre, der ikke allerede bruger vejen, får lov til det.
Du betaler normalt ikke ejendomsskat af det areal, som vejen ligger på.

I byer, landsbyer og sommerhusområder
Der må ikke ligge eller stå ting på vejen uden kommunens tilladelse. Har vi ikke givet tilladelse, kan vi kræve, at tingene bliver fjernet.
Kontakt os på e-mail, hvis du vil tjekke, om vi har givet tilladelse: vejmyndighed@thisted.dk

På landet
På private fællesveje på landet kan vi kun kræve materialer og ting fjernet, hvis de gør, at vejen ikke er i en forsvarlig stand.

I byer, landsbyer og sommerhusområder
Man må ikke spærre en vej uden kommunens tilladelse. Har vi ikke givet tilladelse, kan vi kræve afspærringen fjernet.
Skriv til os på e-mail, hvis du vil tjekke, om vi har givet en tilladelse: vejmyndighed@thisted.dk

På landet
Kontakt politiet, hvis du mener, at vejen er afspærret ulovligt.

Drift- og anlæg

Kontaktinfo
Kirkevej 9
7760 Hurup