Miljø & natur

Aktuelle høringer

Her finder du de aktuelle høringer og offentliggørelser.

Landbrug

Her finder du information om tilsyn og godkendelser af landbrug og pelsdyrfarme, generel lovgivning omkring landbrug samt andre dyrehold.

Spildevand og kloak

Her finder du information om spildevands- og regnvandshåndtering i byen samt det åbne land.

Jord

Her finder du information om jordflytning, jordhåndtering samt jordforurening og bygge- og anlægsarbejde på forurenet jord.

Grundvand og Drikkevand

Her finder du information om grundvand og drikkevand.

Badevand

Her finder du information om badevandskvaliteten og badevandsprofiler i Thisted Kommune samt gode baderåd.

Virksomhedsmiljø

Her finder du information om tilsyn, godkendelser og tilladelser til industrivirksomheder samt etablering af fedt- og olieudskillere.

Vandløb

Her finder du information om kommunes vandløbsrestaurering, vedligeholdelse og projekter samt generel lovgivning på området.

Natur

Her finder du information om kommunens indsats for at bevare vores smukke natur samt bekæmpelse af skadevoldende vildt, vækster og rottebekæmpelse.

Klagevejledning

Her finder du information om de situationer hvor du, som borger, har ret til at klage i. 

VVM

Her finder du information om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) efter bilag 1 og 2. 

Miljøuheld - Ring 112

Ved miljøuheld - vær aldrig i tvivl - RING 1-1-2

Nyheder