Hvor skal fremtidens grønne energiforsyning ligge?

I Thy har vi viljen til at gå forrest og vise vejen til en grønnere fremtid. Nu bliver der taget et vigtigt skridt på vejen med udpegningen af arealer, hvor fremtidens grønne løsninger kan bo.

Thisted Kommune vil bidrage til den grønne omstilling, og kommunen har med Grøn Fremtid Thy vedtaget en ambitiøs strategi med en målsætning om at føre kommunen til klimaneutralitet allerede i år 2035.

Thisted Kommune vil gerne opnå klimagevinster, en grøn erhvervsudvikling og betydelig værdiskabelse for lokalsamfundene, samtidig med at der skal tages mest muligt hensyn til natur og landskab.

Derfor har vi udpeget seks arealer i Thy til såkaldte energizoner. Hvad energizonerne betyder for den grønne omstilling og lokalsamfundene i Thy, kan du læse meget mere om her på siden.

Her finder du også overblikket over de seks energizoner. 

Sådan giver energizoner mere til Thy

Den grønne omstilling er en bunden opgave, men hvis vi løser den klogt, kan det give vores område stor værdi. Læs mere her: 

Der er betydelige økonomiske gevinster forbundet med opstilling af energianlæg.

Grøn omstilling kan tiltrække kapital og nye teknologier. Det skaber arbejdspladser og erhvervsudvikling til Thy. Samtidig kan den grønne omstilling påvirke varme- og elpriser positivt lokalt. Landbruget kan udnytte restprodukter bedre og skabe nye omsætningsmuligheder, og Hanstholm Havn kan få en ny grøn rolle. Det er Thisted Kommunes ambition, at den  grønne økonomi skal bidrage til udvikling af vores lokalsamfund. Det kan ske på to måder:

Lokalsamfund skal være medejere

Vi skal eje en andel af den grønne energiproduktion i fællesskab. På den måde sikrer vi løbende indtægter til fællesskabet. Det er penge, der kan bruges til lokale, fælles funktioner. Det kan være drift af en idrætshal eller forsamlingshus. Det kan også være til støtte af lokale iværksættere eller investeringer i skov og natur. 

På den måde bliver det konstruktivt at indfri de ambitiøse grønne målsætninger.

Vi skal bruge energien lokalt

Let adgang til CO2-neutral og prisstabil energiforsyning er en fordel for vores energitunge erhverv. Samtidig kan det tiltrække nye energikrævende virksomheder til Thy som for eksempel biogas-, pyrolyse- og Power-to-X-anlæg. Det danner grobunden for etablering af følgeerhverv og skaber nye jobs til thyboerne. Derfor planlægger vi energizoner, der udnytter den lokalt producerede energi og skaber fremtidens arbejdspladser.

Borgerne skal være med, når nye energiprojekter bliver udviklet. Sådan er det ikke automatisk i dag.

I dag er det sådan, at hvis et område allerede er udpeget til energimål i kommuneplanen, så har kommunen en pligt til at udarbejde en lokalplan, hvis en projektudvikler søger om det. Tit er de vigtigste beslutninger altså allerede truffet.

Det har vist sig gang på gang, at lokalsamfund føler sig sat ud på et sidespor. Muligheden for at påvirke projekterne er begrænsede. Det resulterer ofte i stor modstand. Det skaber frustration hos lokalsamfund, projektudviklere, kommuner og politikere. Derfor vil vi i Thy vende processen på hovedet og skabe en ny konstruktiv dialog.

Vi vil skabe flest mulige vindere i den grønne omstilling. 

Thyboerne skal sætte deres aftryk på nye kriterier

Derfor vil vi i Thisted Kommune spørge borgerne efter deres input. De skal være med til at definere, om fremtidens energiproduktion i Thy skal sikre lokalt medejerskab, som kan skabe økonomi til at udvikle lokalt? Skal det skabe mere natur? Større biodiversitet? Eller nye rekreative områder? Du kan deltage i vores borgermøder og give os dine input i vores spørgeskema.

Thyboernes input bliver samlet og danner grundlag for kriterier, der er politisk vedtaget. Det skaber gennemsigtighed omkring hvilken målestok, Thisted Kommune i fremtiden vurderer energiprojekterne efter politisk. Samtidig skal kriterierne give lokalsamfundet en idé om, hvad der er muligt at forhandle med udviklere om.

Det giver borgerforeninger og lignende lejlighed til at etablere lokale VE-foreninger, der kan være et fælles talerør og også sikre fælles medejerskab.

Det tvinger projektudviklere til at tage dialogen med borgerne indledningsvis og udvikle og tilpasse projekterne sammen med lokalsamfundene, inden projektansøgningerne bliver sendt til politisk behandling.

Vejen til succes

Vi tror på, at den grønne omstilling på den her måde kan blive værdifuld for lokalsamfundene og sikre økonomi til lokal udvikling, nye arbejdspladser og for eksempel rekreative områder. Vi tror, at en bedre værdifordeling til lokalsamfund vil skabe større opbakning. Vi tror, at modellen vil skabe sikkerhed for investorer, lokalsamfund og naturen, så vi kan skabe fremdrift i den grønne omstilling.

Vi vil gerne den grønne omstilling i Thy. Men vi vil være en aktiv medspiller. Vi vil ikke bare lægge land og landskab til.

Thisted Kommune tror på, at det er vejen til succes.

Kort og godt

Forslaget, der skal behandles politisk, vil frede to tredjedele af kommunes areal. Her vil der ikke kunne bygges energianlæg.

Samtidig peger vi på seks energizoner, der skal rumme fremtidens energiløsninger i Thy. De seks energizoner fylder samlet set halvanden procent af Thisted Kommunes geografi.

Den resterende tredjedel af Thy kan komme i spil til energianlæg i fremtiden, hvis det sker i samarbejde med lokalsamfundet.

Tredeling af Thys arealer

Thisted Kommune arbejder fremover med et grundprincip, hvor kommunen inddeles i tre planlægningsområder. Indenfor disse tre områder gælder forskellige forudsætninger for planlægning for energianlæg. Den tredeling består af: 

I negativområder kan der ikke opstilles energianlæg.

Negativområder udgør knap to tredjedel af kommunens samlede areal. Mange af arealerne er omfattet af beskyttelseshensyn og lignende, som forhindrer placering af energianlæg. Negativområder er primært de store åbne vidder samt beskyttede natur- og skovområder mod vest og nord, som kendetegner Thys natur. For at værne om disse områder, og hvis muligt styrke dem, vil Thisted Kommune friholde dem for energianlæg. 

Negativområder er bl.a. fastsat på baggrund af følgende hensyn:

 • Natura 2000
 • Større områder med beskyttet natur jf. naturbeskyttelseslovens § 3
 • Lavbundsarealer
 • Sø- og å-beskyttelseslinjer
 • Fredskov
 • Skovbyggelinjer
 • Fredninger
 • Kirkeomgivelser
 • Fortidsminder 
 • Kommuneplanlagte byzone, sommerhus- og landsbyområder
 • I størst muligt omfang udenfor kystnærhedszonen
 • Udenfor råstofområder. 
 • Uforstyrrede landskaber
 • Særligt værdifulde naturområder og potentielle naturområder
 • Bevaringsværdige og større sammenhængende landskaber 
 • Økologiske og potentielle økologiske forbindelser.

 Testcenteret Østerild er på baggrund af Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild undtaget fra negativområder, da loven fastlægger de planlægningsmæssige rammer for området.

I neutralområder kan der potentielt opstilles vedvarende energi-anlæg som for eksempel solceller og vindmøller, men kun med lokalsamfundenes opbakning.

Neutralområder udgør ca. en tredjedel af kommunens samlede areal. Neutralområderne findes især i den del af landskabet, der er præget af intensivt dyrkede arealer mellem landsbyerne. Der kan primært etableres vindmøller og solceller i neutralområderne, men kommunen planlægger ikke aktivt for etablering af energianlæg, med mindre projekterne er borgerdrevne, eller at der kan dokumenteres opbakning til projektet i lokalsamfundet.

Ud over den lokale opbakning skal projektet opfylde en række kriterier. De kriterier bliver formuleret på baggrund af thyboernes input, og de skal vedtages af Kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at i neutralområder modtager og behandler kommunen ansøgninger ud fra en vurdering af, om projektet opfylder de fastlagte kriterier, og om projekterne er borgerdrevne, eller der er sikret lokal opbakning.  

Energizoner - eller positivområder - er der, hvor de mere pladskrævende energianlæg som biogas-, pyrolyse eller PtX-anlæg skal placeres. Der er også mulighed for at placere vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller i energizonerne.

Det var Klimaalliancen Thy, der lancerede konceptet energizoner i 2021. Energizonerne er centrale strategiske placeringer, der skal samle de anlæg og den følgeindustri, der er nødvendig for den grønne omstilling. Energizoner skaber mulighed for, at de anlæg og faciliteter, der har brug for hinanden, har plads til at bo dør om dør og udnytte synergier.

Placeringen af energizonerne

Zonerne er placeret strategisk i forhold til tilknytning til byzone og eksisterende erhvervsområder. Samtidig er infrastrukturen vigtig, så zonerne er placeret, så de kan udnytte vejnettet, elnettet, gasnettet, fjernvarmesektoren, landbrugserhvervet og udviklingspotentialerne omkring Hanstholm Havn og havet - samtidig med at der tages hensyn til landskab og naturområder. Energizonerne har en størrelse, der kan tiltrække ekstern finansiering og nye teknologier. Alt i alt er energizonerne en måde at styrke og sikre lokal grøn erhvervsudvikling på.  

Ud fra de kriterier foreslår Thisted Kommune seks energizoner.

Vær opmærksom på: Der lægges op til, at to af energizonerne kommer med i den kommende kommuneplan, der forventes at gælde fra 2025-2037. Der træffes beslutning om dette i forbindelse med Planstrategi 2023, som forventes politisk behandlet i efteråret 2023 og foråret 2024. De næste to energizoner kan senere indarbejdes i kommuneplanen, f.eks. ved et tillæg til kommuneplanen. De potentielle energizoner forventes ikke at blive aktuelle indenfor nærmere fremtid. De vil dog kunne indarbejdes som kommuneplantillæg eller ved en senere revision af kommuneplanen, hvis der opstår potentialer og behov for at udnytte dem.

Hvilke typer anlæg kan man placere i energizonerne?

Det er især de større erhvervsanlæg som biogas-, pyrolyse-, græsprotein- eller Power-to-X-anlæg, som energizonerne skal huse. Der kan også være plads til vindmøller, solceller og den følgeindustri, som der ligger sig op ad de store energiproducerende anlæg.

Zonernes størrelse

Energizonerne er delt op i et kerneområde og yderområde. Kerneområderne (markeret med rødt) har de største potentialer for placering af større tekniske energianlæg. Yderområderne (markeret med lys rød) er i højere grad tiltænkt følgeerhverv, anden industri eller afskærmende beplantning. Yderområderne har samtidig den funktion at kunne skabe erhvervsmæssige og infrastrukturelle forbindelser mellem eksisterende erhvervsområder, byområder, eksisterende tekniske anlæg og infrastruktur.

Samlet set udgør de 6 energizoner op til 1500 hektar. Det svarer til cirka. 1,4% af kommunens areal.  

 

Forstå figuren

 • Grøn: negativområder
 • Gul: neutralområder
 • Rød: energizone
 • Lilla: erhvervsområde
 • Orange: naturgasledning
 • Brun: 150 kV ledning
 • Derudover er det markeret, hvor eksisterende fjernvarmeværker er placeret.

*Billedet bliver større, hvis du klikker på det.

Har du brug for detaljer?

Download kortet og få flere detaljer som vejnet og bebyggelse med.

 

Hvis du selv vil etablere et energianlæg

Det er vigtigt at slå fast, at udpegningen af energizoner, negativområder og neutralområder ikke har betydning for de mindre, individuelle energianlæg. Det betyder, at du fortsat vil have mulighed for at etablere for eksempel husstandsvindmøller og tagintegrerede solcelleanlæg eller solfangere. 

De seks energizoner

Energizone

Hanstholm

Energizone

Nors

Energizone

Midtthy

Potentiel energizone

Frøstrup

Potentiel energizone

Hurup

Team Energi og Ressourcer

Kontakt
Tidslinje

Hvad sker hvornår?

Det er forventningen, at to energizoner kommer med i den kommende kommuneplan, der gælder fra 2023 til 2037. De næste to vil komme til undervejs som kommuneplanstillæg. De to potentielle energizoner er ikke aktuelle i den nærmeste fremtid. De kan indarbejdes som tillæg til kommuneplanen eller ved en senere revision af kommuneplanen.

Politisk behandling

De informationer, du finder her på siden, skal behandles og vedtages politisk af Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. Den politiske behandling forventes færdig inden udgangen af 2023. 

Spørgeskemaer

Giv os dit input

Vi har sendt knap 32.000 spørgeskemaer ud til borgerne i Thisted Kommune. Vi spørger dig; Skal fremtidens energiproduktion sikre lokalt medejerskab som kan skabe økonomi til at udvikle lokalt? Skabe mere natur? Større biodiversitet? Eller nye rekreative områder? 

Find spørgeskemaet i din e-Boks.

Svarfristen er d. 18. oktober.